Хайлт хийх үг

Matei 1

Lukolo lwa Yesu Kilistu

(Lukasi 3:23-38)

1Yesu Kilistu kalawila mlukolo lwa Daudi na Daudi yali wa lukolo lwa Ibulahimu na achi ndo chitabu cha lukolo lwa heye.

2Ibulahimu nakamponda Isaka. Na Isaka nakamponda Yakubu. Na Yakubu nakamponda Yudasi na wakulugwe. 3Yudasi na kamlela Pelezi na Zela mayao yali Tamali. Pelezi na kamlela Heziloni, Na Heziloni na kamlela Lami, 4Lami nakamponda Aminadabu na Aminadabu nakamponda Nashoni. Na Nashoni nakamponda Salimoni. 5Salimoni nakamponda Boazi, mayake Boazi nayali Lahabu, Boazi na Lutu na wamlela Obedi, na Obedi nakamponda Jese.

6Na heye Jese nakamponda mndewa Daudi, na Daudi nakamponda Solomoni na mayake Solomoni yali mdala wa Uliya. 7Solomoni nakamponda Lohoboamu. Na Lohoboamu nakamponda Abiya. Na Abiya nakamponda Asa, 8Asa nakamponda Yohoshafati. Na Yohoshafati nakamponda Yolamu. Na Yolamu nakamponda Uziya, 9Uziya nakamponda Josamu na Josamu nakamponda Ahazi. Na Ahazi nakamponda Hezekia, 10Hezekia nakamponda Manase. Na Manase nakamponda Amoni. Na Amoni nakamponda Yosiya, 11Yosiya nakamponda Yekoniya na wang'holoze. Awo wali mhela wa Wayahudi wahilikwe mu upogozi ako Babiloni.

12Kulawa Wayahudi kuhilikwa mu upogozi Babiloni, Yekoniya nakamponda Sheatieli, Sheatieli nakamponda Zolobabeli, 13Zolobabeli nakamponda Abiudi. Na Abiudi nakamponda Eliakimu. Na Eliakimu nakamponda Azoli, 14Azoli nakamponda Zadoki. Na Zadoki nakamponda Akimu. Na Akimu nakamponda Eliudi, 15Eliudi nakamponda Eliazali. Na Eliazali nakamponda Masani. Na Masani nakamponda Yakubu, 16Yakubu nakamponda Yusufu. Mlume wa Maliya mayake Yesu. Yalinguchemigwa Kilistu.

17Lelo hamba kwali na lulelo kumi na vine. Kulawa Ibulahimu mbaka Daudi. Na kumi na vine viyage kulawa Daudi mbaka Wayahudi Waholigwe mu upogozi Babiloni. Na kumi na vine viyage kulawa baho mbaka mhela wa Kilistu Mlohozi.

Kuvumbuka kwa Yesu Kilistu

(Lukasi 2:1-7)

18Leka ahi ndo vyoyaleleche Yesu Kilistu, Maliya, Mayake. Nakabanichilwa na Yusufu. Ila lowali wang'hali kihola kota munhu na mdala wa heye. Nakewona kana himila kwa ludali lwa Muhe Yelile. 19Yusufu mzenjele wa maliya. Kwa vila yali munhu yali yodita ganojile. Nahaganile kumbasa soni hazelu. Ahyo nakagana kubena izenjele kwa uviso. 20Vyoyali yochijesa mbuli ayo. Mhilisi wa Mkulu Nguluwi kamlawila koyawasile kalota yolonjelwa kota, “Yusufu mwana wa Daudi, uleche kudumba kumhola maliya yawe mchewako, na heye kana himila kwa ludali lwa Muhe Yelile. 21Kolela mwana mlume. Na hegwe kompa itagwa Yesu. Kwa vila heye ndo yowalohola wanhu wa heye kuli gehile ga hewo.”

22Leka aga geng'ha nagalawila kwenela kwa ula ulonzi wa Mkulu loyalonjile kukolela Mloli wa Nguluwi vyoyalonjile, 23“Mdala yohanating'hana na mlume kowa na himila na koponda mwana mlume. Na hewo womchema itagwa Imanueli izeleche Nguluwi kahamwe na hetwe.”

24Yusufu vyoyenuche kamhola maliya kota mhilisi wa Mkulu vyo yamlonjele yadite. 25Ila Yusufu nahamzelele maliya hebu chilukuli mbaka vyoyalelile mwana mlume. Na heye Yusufu nakamchema mwana itagwa Yesu.

Ilagano lwa sambi kwa wanhu weng’ha

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index