Ka Tisa ge Tata Jesucristuha

Хэл: Zapotec: Yareni

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc.