Kwaromp kwapwe kare kar

Хэл: Karkar-Yuri

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1994, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.