God Ye Weng Karadmo

Хэл: Yongkom

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved