Mbeɗe sáka kuni fie

Хэл: Kuo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл