कोन्छ्‌योककी सुङ

Хэл: Sherpa

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc.