Kalin Apo Dios

Хэл: Northern Kankanay

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл