Deftera Lfiɗa Dzratawi

Хэл: Hdi

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл