Kambio Wampukuamp Bible Portions

Хэл: Kombio

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©  Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.