Sesoana besal nemelmoa walsana moana

Хэл: Waris

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.