Anutuning midi totangka ingaʼni

Хэл: Uri

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Wycliffe Bible Translators, Inc.