ترکمن

Хэл: Turkmen

Орчуулгын тухай мэдээлэл

turkmenhakykaty.com 

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл