Kitab Injil (The New Testament)

Хэл: Tausug

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc.