Ixchiwinti Dios

Хэл: Pisaflores Tepehua

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved