Taupota Mark

Хэл: Taupota

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.