Baibol Tores Streit Yumplatok

Хэл: Torres Strait Creole

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc.