Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱u

Хэл: Calamian Tagbanwa

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.