Kitab Bogu Pasad talu' nog Mikpongon

Хэл: Western Subanon

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл