U Vurungan Rof Foun Ten Gov Nane Jisas Krais

Хэл: Saposa

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл