Yeshuât Den Pat Âlepŋe

Хэл: Selepet

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл