Traducción en Lenguaje Actual

Хэл: Español

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Traducción en lenguaje actual ® © Sociedades Bíblicas Unidas, 2002, 2004.