Ina Sanaa Gagalowa

Хэл: Kanasi

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.