The Holy Bible in Shan Common Language

Хэл: Shan

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл