Songhai de Gao

Хэл: Koyraboro Senni Songhai

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© BFP Velberter Mission and Wycliffe Bible Translators, Inc.