Cibverano Dipsa

Хэл: Sena

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Wycliffe Bible Translators, Inc. and Prodelise