Hay halitá nin Diyos hay kawkanta boy kawkahalita-an (The New Testament Psalms and Proverbs)

Хэл: Botolan Sambal

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc.