Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

Хэл: Saliba

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.