Diosbuj Shimi - Mushuj Testamento

Хэл: Quichua: Salasca Highland

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.