Mushog Testamento

Хэл: Quechua: Ambo-Pasco

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.