Pwo Karen Bible (Thailand)

Хэл: Karen: Pwo Northern

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл