Yesu Xolac

Хэл: Patep

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1986, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.