Di Heilich Shrift

Хэл: Pennsilfaanisch Deitsch

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Wycliffe Bible Translators Inc.