ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ

Хэл: ਪੰਜਾਬੀ

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Please see FreeBiblesIndia.com and eBible.org for typo reports and updates.

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions. Released under a Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.