Itlajtol Totajtzin Dios

Хэл: Sierra Negra Nahuatl

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.