Buk Stat na Mak long tokples Nali long Niugini

Хэл: Nali

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.