พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม

Хэл: Northern Thai

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc.