ᨻᩕᨣᩕᩥᩈ᩠ᨲᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ᨣᩢᨾᩛᩦ

Хэл: Northern Thai

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Necessary font: Cr-Udom_0

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc.