Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ

Хэл: Gela

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Copyright © 2015 Wyciiffe Bible Translators, Inc.