Sampela hap Nupela Testamen long tokples Nek long Niugini

Хэл: Nek

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2015, Wycliffe Bible Translators, Inc.