Tu'un Ña Kindoo Tata Yo Jesucristo Xi'in Yo

Хэл: Mixtec: Metlatónoc

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved