Minar Poelayzimayl

Хэл: Kala Lagaw Ya

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc.