Alla la Kitabu Seniman

Хэл: Sankaran Maninka

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2017—Traducteurs Pionniers de la Bible.