Yaubada ena vona gwalagwalana

Хэл: Molima

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл