Mwan NT (Côte d’Ivoire)

Хэл: Mwan

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators 2006