Lenavolo Lovoang Kaala Maxat La Sam

Хэл: Madak

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.