El Nuevo Testamento en el Mixteco de Ayutla

Хэл: Mixtec: Ayultla

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.