Namána á Dadaamiya Aŋwaslire (Cameroun)

Хэл: Wandala

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved