ጌኤዦ ማፃኣፖ

Хэл: Male (Ethiopia)

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Copyright © 2008 by The Word for the World International
Copyright © 2008 The Bible Society of Ethiopia