Godoni vuʼa maiuʼina

Хэл: Ese

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл