Ke meupiya ne tudtul mekeatag ki Hisu Kristu

Хэл: Ilianen Manobo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc.